AGRITECH 2024

Pogoji in pravila nagradne igre

 1. Splošne določbe

Organizator velike nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Famm Co. d.o.o., Obrtna cona 10a, Logatec. Nagradna igra poteka v času trajanja sejma Agritech od dne 1. 2. 2024 do vključno 4. 2. 2024 do 17. ure na sejmišču Celjskega sejma. Namen nagradne igre je podelitev desetih nagrad ter pridobivanje kontaktov za potrebe trženjskega komuniciranja.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, tako rezidenti kot nerezidenti Slovenije. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. Pravila so objavljena na spletni strani www.fammvommerce.si. V nagradni igri lahko vsak posameznik sodeluje le enkrat. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (starši, stari starši, bratje, sestre in otroci). Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja in pravila

Udeleženec bo lahko v nagradni igri sodeloval en način: na razstavnem prostoru, kjer bo razstavljal Famm Co. d.o.o. bo izpolnil obrazec na katerem bo moral pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje in vnesti svoje kontaktne podatke. Obrazec bo moral vložiti v za-to namenjeno škatlo, ki bo pripravljena v sejemski dvorani L na razstavnem prostoru 12. Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje samo enkrat.

V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

2-članska komisija, ki jo sestavljata predstavnika organizatorja, o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati:

 • ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,
 • e-mail 
 • telefonsko številko,
 • davčno številko ter davčno izpostavo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se izžrebanec ne odzove pravočasno na obvestilo o žrebu,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji,
 • nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.
 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo podelil deset enakih nagrad.

Nagrada vsebuje:

-1x kapa Ascenso (vrednost 5€)

-1x majica Ascenso (vrednost 7€)

-1x brezrokavnik Ascenso (vrednost 10€)

-1x obesek za ključe Ascenso (vrednost 2,5€)

-1x beležka Ascenso (vrednost 5€)

Žrebanje praktičnih nagrad bo izvedeno v nedeljo, 4. 2. 2024 ob 16. uri na razstavnem prostoru 12 v hali L, v prostorih Celjskega sejma. Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti ali po pošti. Nagrajenci se morajo odzvati do vključno 15 . 2. 2024, v nasprotnem primeru bo organizator štel, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Prevzem nagrade se lahko izvede neposredno po žrebanju, če je nagrajenec prisoten na sejmišču. Sicer bo organizator predal nagrado nagrajencu na sedežu organizatorja nagradne igre. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

 1. Akontacija dohodnine

Vsaka posamezna nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. 

 1. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju objavo foto in video materiala na spletni strani organizatorja in na njegovih profilih na socialnih omrežjih. Podatki o nagrajencu bodo trajno izbrisani v 90 dneh po preteku nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Prav tako udeleženci dovolijo organizatorju uporabo elektronskih naslovov, ki so jih navedli na kuponu za nagradno igro, za obveščanje o storitvah in dogodkih organizatorja nagradne igre do preklica oz. odjave. Ti podatki so: ime, priimek, elektronski naslov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje na naslov: [email protected]

V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov pred zaključkom nagradne igre sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: [email protected] Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 29. 1. 2024 dalje, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.fammcommerce.si.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov [email protected] V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.